سه شنبه 27 شهريور 1397

لبه‌های اولیه

تغییرتیم اقتصادی دولت
50% (1 نظرسنجی)
اصلاح برنامه های اقتصادی دولت
0% (0 نظرسنجی)
حفظ روند موجود تا رسیدن به نتیجه مطلوب
0% (0 نظرسنجی)
انسجام و وحدت هرسه قوه برای مبارزه با مفسدین اقتصادی
50% (1 نظرسنجی)
تمام آرا: 2
نظر شما