سه شنبه 1 آبان 1397
کد مطلب: 16398
تاریخ انتشار : 15 آبان, 1396 - 08:13
ارزیابی اولیه از اســتعفای ســعد حریری، نحوه اســتعفا و مکان آن نشان دهنده این موضوع اســت که عربســتان بازیگر اصلی این اســتعفا می باشــد؛ زیرا مواردی نظیر احضار فوری در مکانی نامعلوم در نقطه ای از عربســتان، پوشش توسط شبکه العربیه و دســت نوشته ای که ســعد حریری متن استعفای خود را از روی آن قرائت می کرد

پایگاه خبری ، تحلیلی دیار زاگرس، ارزیابی اولیه از اســتعفای ســعد حریری، نحوه اســتعفا و مکان آن نشان دهنده این موضوع اســت که عربســتان بازیگر اصلی این اســتعفا می باشــد؛ زیرا مواردی نظیر احضار فوری در مکانی نامعلوم در نقطه ای از عربســتان، پوشش توسط شبکه العربیه و دســت نوشته ای که ســعد حریری متن استعفای خود را از روی آن قرائت می کرد، نشان دهنده این نکته است که این استعفا هدفمند و دیکته شــده و خــارج از عرف بین المللی می باشد. موضوع قابل تأمل دیگر این است که ســعد حریری متن استعفای خود را با حمله مســتقیم به ایران و حزب االله لبنان و دخالت آن ها در مســائل لبنان آغاز کرد و تا آخر نیز اســتعفای خود را به گونه ای قرائت می کند که نشــان از متنی اجباری و تحمیلی دارد. اینکه یکباره و بدون هیچ مقدمه ای، سعد حریری بخصوص بعد از دیدار با هیئت ایرانی به عربستان احضار می شود و پشت درهای بسته از او استعفایی را می گیرند و احتمالاً اقامت اجباری که در عربستان باید داشته باشد، حاکی از وابستگی حریری به عربســتان می باشد که به دلیل شکســت های متعدد عربستان در منطقه، سعودی ها سعی دارند از این استعفا به عنوان ابزاری برای بدگویی و تضعیف نقش ایران در منطقه استفاده کنند. از طرفی حتی رئیس جمهوری لبنان نیز از این نوع استعفا اعلام تعجب کرده و عنوان کرده است که منتظر بازگشت حریری به بیروت می باشد تا دلیل این استعفا را جویا شــود. جالب این است که در حال حاضروضعیت لبنان به صورت عادی بوده و همه جریان ها در این کشــور بــر محوریت همــکاری و هماهنگی میان یکدیگر می باشد وحتی هم پیمانان حریری نیز از این نوع استعفا اعلام تعجب کرده و به صراحت ابراز نموده اند که این روند صحیح و منطقی نمی باشد و حتی به زیان مجموعه ۱۴ مارس که حریری متعلق به آن اســت، خواهد بود و این استعفا به صلاح کشورشان نمی باشد و پیامدهای آن برای آینده لبنان می تواند زیان بار باشــد و گــذر زمان این زیان ها را آشکار خواهد کرد. اگرچه عربستان بازیگر اصلی این استعفا است و سعد حریری را وادار به این کار و از او به عنوان یک قربانی اســتفاده کرده اســت، اما بدون تردید این استعفا و استفاده ابزاری از آن به هیچ وجه نمی تواند شکست های عربستان در منطقه و عصبانیت این کشور از اتفاق هایی که در سوریه رخ می دهد و توافقنامه هایی که در خاک خود لبنان و برخلاف نظر عربســتان صورت می گیرد را پوشش دهد و استقلال و تمامیت ارضی لبنان که خواســته رئیس جمهور فعلی لبنان اســت خدشه ای وارد نماید. زیرا وضعیت کنونی لبنان به گونه ای نیســت که با هرگونه تنش داخلی در این کشــور امتیازات و سوء اســتفاده ای برای اسرائیل رقم بخورد و وضعیت برمحور توافق و همکاری تمام احزاب و بر اســاس منطق در این کشور دنبال می شود و همه لبنانی ها اذعان دارند که وجود مقاومت در رویارویی با رژیم صهیونیستی و چه در جلوگیری از ورود داعــش و گروه های تکفیری به داخل لبنان تمامیت ارضی و صیانت از این کشور را حفظ کرده اســت. از طرفــی باتوجه به مخالفت مردم لبنان با دخالت های عربستان در این کشور، عربستان نیز موقعیت قبلی خود در لبنان را از دســت داده اســت و با اقداماتی نظیر این اســتعفای اجباری سعد حریری آخرین ســنگرها و ابزار عربستان در منطقه در حال نابــودی و از بین رفتن می باشد.

انتهای پیام

نظر شما

پربیننده ترین مطالب